Algemene voorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens de website www.gkok.nl te gebruiken. Door de website www.gkok.nl te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de website (www.gkok.nl).

Algemeen
Deze website is samengesteld door NVM Makelaarskantoor G. Kok bv, statutair gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen 'MAKELAAR'.

Toegestane gebruik
U dient zich als gebruiker van de website www.gkok.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Makelaar en/of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAKELAAR, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopieëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van MAKELAAR, waarbij de website binnen de kaders van MAKELAAR verschijnt) aan te brengen, indien MAKELAAR daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@gkok.nl.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt MAKELAAR zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij MAKELAAR en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en MAKELAAR in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van MAKELAAR.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van MAKELAAR en/of haar leveranciers, behoudt MAKELAAR zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
MAKELAAR is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van MAKELAAR zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). MAKELAAR is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

MAKELAAR is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van MAKELAAR worden aangeboden.

MAKELAAR garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. MAKELAAR garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. MAKELAAR garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact (info@gkok.nl en/of 010 418 11 08.) met ons op te nemen. MAKELAAR is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan MAKELAAR.

U vrijwaart MAKELAAR voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Overige
MAKELAAR behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen MAKELAAR en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
Maak een afspraakDicrect contact bel: 010-418 11 08